image Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Szukaj

 
 
Zmiana rozmiaru tekstu:

Opis kierunku

LEKARSKO-DENTYSTYCZNY –  studia jednolite magisterskie stacjonarne
Limit miejsc w roku akademickim 2016/2017: 125

Jak długo trwają studia: 10 semestrów

Gdzie i jak są realizowane zajęcia:
Studia trwają 10 semestrów i są realizowane w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych. Plan studiów przewiduje również praktyki zawodowe w okresie wakacyjnym.

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w laboratoriach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.

Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

Charakterystyka kierunku
Studia trwają 10 semestrów i są realizowane w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych. Plan studiów przewiduje również praktyki zawodowe w okresie wakacyjnym.
Pogram pierwszych dwóch lat obejmuje kształcenie w zakresie nauk morfologicznych, naukowych podstaw medycyny, przedmiotów poszerzających wiedzę humanistyczną, a także nauk przedklinicznych. Prowadzone jest także kształcenie dające podstawy nauczania przedmiotów kierunkowych. Program III i IV roku studiów, poza kontynuacją kształcenia  w zakresie nauk przedklinicznych, obejmuje kształcenie kliniczne w zakresie przedmiotów kierunkowych. Na V roku studiów odbywa się praktyczne nauczanie kliniczne, realizowane w klinikach i zakładach Uczelni w zakresie stomatologii zachowawczej, protetyki, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, chorób przyzębia i błony śluzowej, chirurgii szczękowo-twarzowej, ortodoncji, gerostomatologii, stomatologii zintegrowanej wieku rozwojowego i stomatologii zintegrowanej wieku dorosłego.
Do zaliczenia poszczególnych lat studiów niezbędne jest odbycie następujących praktyk programowych: praktyki w zakresie organizacji ochrony zdrowia, praktyki lekarskiej  (na chirurgii ogólnej, internie lub na chirurgii szczękowo-twarzowej), praktyki w zakresie asysty lekarzowi – dentyście oraz praktyk lekarsko-dentystycznych w gabinecie stomatologicznym.
Absolwenci otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza dentysty. W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty niezbędne jest zdanie Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

A co po studiach
Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu medycyny oraz nauk przyrodniczych i zaawansowaną wiedzę z zakresu stomatologii. Jest przygotowany do prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej, planowania, wdrażania i oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej. Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, pracy w instytutach naukowo–badawczych i ośrodkach badawczo–rozwojowych oraz prowadzenia praktyki lekarza dentysty – po uzyskaniu odpowiednich uprawnień.

Kierunek realizowany jest przez:
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko Dentystycznym w Zabrzu
41-800 Zabrze, Plac Traugutta 2
Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: (+48 32)   37 05 294

Podstawa przyjęcia

 1. Przyjęcia kandydatów  legitymujących się „nową maturą” (zdawana od 2005 r.), IB, EB - przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym: 
  • - biologii – przedmiot obowiązkowy
  • - chemii, fizyki, fizyki z astronomią, matematyki – jeden wybrany przez kandydata przedmiot.
   O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotów na świadectwie maturalnym.
   Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 pkt.
 2. Przyjęcia kandydatów  legitymujących się „starą maturą” i maturą zagraniczną - przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z ujednoliconego w skali kraju egzaminu, zdawanego w SUM lub innych uczelniach z którymi SUM podpisał stosowne porozumienie, z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym:
  • - biologii – przedmiot obowiązkowy
  • - chemii, fizyki, fizyki z astronomią, matematyki – jeden wybrany przez kandydata przedmiot.
   Oceny z tego egzaminu będą wystawiane na takich samych zasadach jak oceny egzaminu maturalnego.
   Kandydat może nie przystępować do w/w egzaminu jeżeli brał w nich udział w latach 2007-2015  i  posiada „Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnych”, odbytych w SUM lub innej uczelni medycznej.
   O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotów na egzaminie.
   Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 pkt.

Zasady i tryb rekrutacji

 1. Wszystkie informacje związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego (w tym terminy rekrutacji) będą umieszczane na stronie internetowej Uczelni (www.sum.edu.pl). Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi przez Uczelnię, pod rygorem negatywnych skutków dla kandydata.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach może być dopuszczona osoba, która:
  1. zarejestrowała się w terminie wyznaczonym przez Uczelnię w systemie internetowej rejestracji kandydatów,
  2. dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej w terminie wyznaczonym przez Uczelnię, w wysokości ustalonej przez Rektora,
  3. posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „nowej matury”, albo świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw.  „starej matury”  lub dyplom matury międzynarodowej (IB), dyplom matury europejskiej (EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej – w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie,
 3. Do postępowania kwalifikacyjnego nie zostaną dopuszczone osoby, które zdawały maturę w systemie tzw. „nowej matury” i nie zdawały egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek w zakresie rozszerzonym lub zdawały je w zakresie podstawowym a warunki rekrutacji wymagają wyniku egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym.
 4. Warunkiem przyjęcia na studia w SUM kandydatów, którzy przystępowali do postępowania rekrutacyjnego w innej uczelni w kraju, jest spełnienie kryteriów rekrutacji obowiązujących w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
 5. Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci legitymujący się egzaminem dojrzałości zwanym dalej „starą maturą”.
 6. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich postępowaniu rekrutacyjnemu podlegają cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm., natomiast inni Cudzoziemcy  mogą studiować na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 7. Wynik egzaminu maturalnego wyrażony w procentach winien zostać podany przez kandydata jako wynik wyrażony w punktach, według zasady 1%=1 punkt.
 8. Wynik egzaminu wstępnego organizowanego przez Uczelnię na jednolite studia magisterskie będzie wyrażony w procentach przeliczonych na punkty wg zasady 1%=1 punkt.
 9. Uczelnia uznawać będzie wyniki egzaminów wstępnych z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na określony kierunek, przeprowadzonych w innych uczelniach, z którymi podpisała stosowne porozumienie.
 10. O udział w procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie mogą ubiegać się osoby, które uzyskały co najmniej 30 punktów za każdy wymagany w postępowaniu rekrutacyjnym przedmiot.
 11. Kandydaci legitymujący się dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej EB (European Baccalaureate), podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci legitymujący się egzaminem maturalnym zwanym dalej „nową maturą”.
 12. Oceny na dyplomie matury międzynarodowej (IB) zostaną przeliczone przy zastosowaniu następującego przelicznika punktów uzyskanych z danego przedmiotu:

Ocena z dyplomu IB

Punkty na poziomie

rozszerzonym

7

100

6

95

5

90

4

80

3

70

2

60

1

40

 1. Wynik egzaminu matury europejskiej (EB) będzie przeliczony na punkty według zasady: wynik x 10.
 2. Osoby, które w roku 2016 przystąpiły do matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB) składają w wyznaczonym przez Uczelnię terminie, to jest do 7 lipca 2016 r. wystawione przez dyrekcję szkoły zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości matury międzynarodowej oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania rekrutacyjnego i w przypadku braku pozytywnego wyniku egzaminu dojrzałości lub nieprzedstawienia uczelni oryginału świadectwa dojrzałości niezwłocznie po jego otrzymaniu, najpóźniej do 2 września     2016 r. wynik kwalifikacji zostanie unieważniony a nazwisko kandydata zostanie skreślone z list kwalifikujących przyjęcie na studia.
 3. O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 4. Listy osób przyjętych na studia na poszczególne kierunki sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację mieszczącą się w przyznanym limicie   i w terminie złożyli komplet wymaganych dokumentów.
 5. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez liczbę kandydatów większą niż wynikająca z przyznanego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia limitu miejsc na dany kierunek studiów, podstawą przyjęcia na I rok studiów będzie wyższa liczba punktów uzyskana na świadectwie dojrzałości/egzaminie wstępnym z przedmiotu biologia.
 6. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek, a przyjęcie wszystkich takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia, Uczelnia zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej niż limit liczby osób.
 7. Liczbę punktów warunkujących przyjęcie na studia, jak również obniżenie liczby punktów w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc, określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjne w formie uchwały.
 8. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych listach rankingowych z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową na dany kierunek i formę studiów. W przypadku skreślenia kandydata z listy rankingowej               i zwolnienia miejsca na liście przyjętych, osoby z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane do przyjęcia na studia zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rankingowej, wynikającą z sumy punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 9. Kandydaci na studia mają możliwość brania udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolną liczbę kierunków studiów jednocześnie.
 10. Osoby studiujące na danym kierunku studiów stacjonarnych w SUM, nie mogą aplikować na ten sam kierunek studiów stacjonarnych.
 11. Po zakończeniu procesu rejestracji elektronicznej, w przypadku uzyskania niewystarczającej liczby punktów do przyjęcia na dany kierunek,  nie będzie możliwa zmiana kierunku studiów na inny kierunek w Uczelni nawet wówczas, gdy uzyskana przez kandydata liczba punktów byłaby większa od minimalnej liczby punktów wymaganych na innym kierunku.
 12. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, przyjmowani będą w ramach limitu laureaci przedmiotowych Olimpiad Stopnia Centralnego i Olimpiad Międzynarodowych w zakresie: biologii, chemii, fizyki oraz matematyki na Wydział Lekarski z  Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym – uprawnienie to przysługuje osobom, które zostały laureatami w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja lub w roku szkolnym poprzedzającym rok rekrutacji.
 13. Finalistom olimpiad, o których mowa w pkt. 24 przyznaje się 100 punktów za przedmiot będący kryterium kwalifikacyjnym – uprawnienie to  przysługuje osobom, które zostały finalistami w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja lub w roku szkolnym poprzedzającym rok rekrutacji.
 14. Laureaci i finaliści korzystają z uprawnień określonych w pkt. 24 i pkt. 25 na podstawie zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 15. Laureatom i finalistom olimpiad zawodowych, interdyscyplinarnych i tematycznych stopnia centralnego zostanie przyznana maksymalna liczba punktów przewidziana w postępowaniu kwalifikacyjnym z przedmiotu, zgodnie z niżej wymienionymi zasadami:
  1. Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności – z biologii,
  2. Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – z biologii,
  3. Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki – z fizyki,
  4. Olimpiady Lingwistyki Matematycznej – z matematyki,
  5. Olimpiady Wiedzy Technicznej – z matematyki,
  6. Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – z matematyki.
   Laureaci i finaliści korzystają z tych uprawnień na zasadach  określonych w pkt. 24 i 25, na podstawie zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ.
 16. W postępowaniu rekrutacyjnym na jednolite studia magisterskie kandydatowi, który otrzyma tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały Uchwały (patrz ikonka Zasady i Kryteria Rekrutacji 2016/2017 w zakładce Kandydat - Rekrutacja 2016/2017), dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów,w przypadku kwalifikacji na kierunek lekarsko–dentystyczny.
 17. Decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia doręczane są kandydatom listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 18. Za zgodą kandydata wyrażoną podczas rejestracji elektronicznej, decyzje, o których mowa w pkt. 29 mogą zostać doręczone za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – „ePUAP”.
 19. Celem odebrania decyzji za pośrednictwem ePUAP kandydat musi posiadać:
  1. konto w ePUAP oraz
  2. Profil Zaufany dla konta w ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.
 20. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na adres: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.  Odwołania skierowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej nie będą brane pod uwagę.

Jak się zrekrutować

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na dany kierunek zobowiązane są w terminach podanych przez Uczelnię do:
  1. dokonania elektronicznej rejestracji przez stronę internetową Uczelni www.sum.edu.pl,
  2. dokonania opłaty rekrutacyjnej.
 2. Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni.
 3. W ramach elektronicznej rejestracji kandydaci zobowiązani są do zalogowania się na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji oraz wprowadzenia wymaganych systemem danych, w tym uzupełnienia wyników egzaminu maturalnego, egzaminu wstępnego lub innych punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek studiów, w terminie podanym przez Uczelnię.
  Na podstawie podanych przez kandydatów wyników, zostaną sporządzone listy rankingowe.
 4. Kandydaci, którzy nie wprowadzą wyników w wyznaczonym terminie lub dokonają błędnego ich wprowadzenia, nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.
 5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejne listy rankingowe) zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wydziału oraz będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.
 6. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej mieszczącej się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów oraz złożenie pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) na danym kierunku w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:
  1. wydrukowanym i własnoręcznie podpisanym podaniem o przyjęcie na pierwszy rok studiów,
  2. wyłącznie oryginałem świadectwa dojrzałości, które zostanie zwrócone kandydatowi po zakończeniu procesu rekrutacji,
  3. oryginałami aneksów do świadectwa dojrzałości (jeżeli dotyczy),
  4. zaświadczeniem (oryginał) o wynikach uczelnianego egzaminu wstępnego (dotyczy osób legitymujących się „starą maturą”, które zdawały egzamin wstępny w uczelniach medycznych z którymi SUM zawarł porozumienie),
  5. poświadczoną przez uczelnię (poświadczenie przy składaniu dokumentów po sprawdzeniu z oryginałem)   lub inną instytucję kserokopią dowodu osobistego,
  6. dwoma kolorowymi zdjęciami 3,5 x 4,5 cm, podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
 7. Kandydaci na studia, zobowiązani są do dostarczenia w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy.
 8. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście. Dopuszcza się złożenie dokumentów kandydata oraz pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata.
 9. Dokumenty składają tylko Ci kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na    I rok studiów w danym rankingu.
 10. Dokumenty przesłane drogą pocztową nie będą przyjmowane.
 11. Niezłożenie deklaracji oraz wymienionych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Uczelnię jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.
 12. Ujawnienie rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów, a danymi przekazanymi drogą elektroniczną spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych na studia.

 

Terminarz rekrutacji

TERMINARZ
POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 1. Rejestracja elektroniczna legitymujących się świadectwem maturalnym w trybie tzw. "nowej matury” (egzaminem maturalnym zdawanym od roku 2005),  IB, EB oraz laureaci i finaliści olimpiad (https://rekrutacja.sum.edu.pl)
  Termin rejestracji elektronicznej 
  od 30 maja 2016 r. do 7 lipca 2016 r. do godz. 23:59
  Termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na wyłącznie wygenerowane przez system elektronicznej rekrutacji konto upływa 
  7 lipca 2016 r. godz. 23:59
  Termin uzupełniania wyników punktowych z egzaminu maturalnego z wymaganych przedmiotów oraz punktów za dodatkowe osiągnięcia wyników upływa:
  7 lipca 2016 r.  godz. 23:59
 2. Rejestracja elektroniczna legitymujących się świadectwem maturalnym w trybie tzw. "starej matury ” i kandydatów z maturą zagraniczną (https://rekrutacja.sum.edu.pl)
  Termin rejestracji elektronicznej 
  od 18 kwietnia 2016 r. do 28 kwietnia 2016 r. do godz. 23:59
  Termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na wyłącznie wygenerowane przez system elektronicznej rekrutacji konto upływa 
  28 kwietnia 2016 r.  godz. 23:59
  Termin uzupełniania wyników punktowych z egzaminu wstępnego (UEW)/egzaminu maturalnego z wymaganych przedmiotów oraz punktów za dodatkowe osiągnięcia wyników upływa
  7 lipca 2016 r.  godz. 23:59

UWAGA !  WAŻNE !

 • Kandydaci z tzw. „starą maturą” mają możliwość zdawania egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i otrzymania zaświadczenia o wynikach egzaminu, na podstawie którego będą kwalifikowani na studia.
 • Kandydaci z tzw. „starą maturą”, którzy nie zgłosili się do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, mogą zdawać egzamin wstępny (przedmiotowy) w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji, określonymi uchwałą Senatu SUM.
 • Egzamin wstępny przeprowadzany jest w oparciu o ujednolicone arkusze egzaminacyjne, dostarczone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
 • Arkusze egzaminacyjne do egzaminów na poziomie rozszerzonym (z biologii, chemii, fizyki i matematyki) będą odpowiadać podstawie programowej obowiązującej od 2015 r.

Terminy egzaminów wstępnych dla kandydatów ze „starą maturą”:
3.06.2016 r. godz. 14:00 – egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.
7.06.2016 r. godz. 9:00 – egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.
9.06.2016 r. godz. 9:00 – egzamin z fizyki na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.
10.06.2016 r. godz. 9:00 – egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.

 • Osoby zarejestrowane w systemie elektronicznej rekrutacji otrzymają pisemne zawiadomienie o miejscu i czasie egzaminu.
 • Kandydatowi ze „starą maturą”, który przystąpił do egzaminu wstępnego
  w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, Uczelnia wydaje
  (w dwóch egzemplarzach) zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów na egzaminie wstępnym.
 • Zaświadczenie jest uznawane we wszystkich publicznych Uczelniach Medycznych     w Polsce (za wyjątkiem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu).
 • UWAGA: do egzaminu wstępnego organizowanego przez Uczelnię mogą przystąpić wyłącznie osoby ze „starą maturą” oraz kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci legitymujący się egzaminem dojrzałości zwanym „starą maturą”.
 • Zaświadczenia o liczbie uzyskanych punktów na egzaminie wstępnym będą wydawane w dniu 5 lipca 2016 r. w godz. 9:00 – 14:00

Miejsce wydawania zaświadczeń:
Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
Zabrze, Pl. Traugutta 2, IV piętro – pok.411 i 408

 

TERMINY OGŁOSZENIA LISTY RANKINGOWEJ  I SKŁADANIA DOKUMENTÓW  oraz ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH  są dostępne w ZAKŁADCE LISTY RANKINGOWE

 

Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2016/2017 wynosi 70zł. a dla kandydatów, którzy wyrażą zgodę na dostarczenie przez Uczelnię decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem ePUAP wynosi  -  60,00 zł.

 1. W przypadku kandydowania na kilka kierunków, a także różne formy i poziomy kształcenia w ramach kierunków, kandydat  wnosi stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.
  Opłatę rekrutacyjną wnosi się osobiście w banku, drogą internetową (przelew elektroniczny) lub za pośrednictwem poczty za każde przystąpienie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Opłata rekrutacyjna winna zostać dokonana wyłącznie na wygenerowane przez system elektronicznej rekrutacji konto. Każdej rejestracji na studia odpowiada jeden indywidualny dla każdego kandydata numer rachunku bankowego. Wpłat nie można więc dokonać łącznie, należy je wnosić oddzielnie dla każdej rejestracji.
 3. Termin dokonania opłaty uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni. Opłata rekrutacyjna musi wpłynąć na konto Uczelni w terminie do ostatniego dnia rejestracji na studia (liczy się data wpływu środków na konto).
 4. Rejestracja kandydata zostanie potwierdzona w momencie zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej i wówczas status na koncie zmieni się na "zweryfikowany"
 5. Kandydaci, których opłata rekrutacyjna wpłynie na konto Uczelni po terminach elektronicznej rejestracji nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.
 6. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, z wyłączeniem przypadku, gdy:
  • kierunek studiów nie został uruchomiony,
  • została wniesiona podwójna opłata za ten sam kierunek studiów,
  • kandydat zrezygnował z uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym przed zakończeniem procesu rejestracji elektronicznej
  • kandydat podczas procesu rejestracji nie dokonał wyboru kierunku studiów, bądź nie uzupełnił punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek.

Ewentualny zwrot opłaty rekrutacyjnej, następuje wyłącznie na pisemny wniosek kandydata, skierowany do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na adres: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice.

Lista rankingowa

Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejne listy rankingowe) zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu (adres: Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Zabrze, Pl. Traugutta 2, parter) oraz będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.

Kandydaci legitymujący się nową maturą, starą maturą, maturą międzynarodową (IB) oraz maturą europejską (EB) będą przyjmowani w oparciu o utworzoną jedną, wspólną listę rankingową.

O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Listy osób przyjętych na studia sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację mieszczącą się w przyznanym limicie i w terminie złożyli komplet wymaganych dokumentów.

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez liczbę kandydatów większą niż wynikająca z przyznanego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  limitu miejsc na  kierunek lekarsko-dentystyczny, podstawą przyjęcia na I rok studiów będzie wyższa liczba punktów uzyskana na świadectwie dojrzałości/egzaminie wstępnym z przedmiotu biologia.

 

Lista rankingowa zostanie zamieszczona w dniu 12.07.2016 r. o godz.15:00.

1 lista rankingowa z dnia 12.07.2016 r.

Limit punktowy warunkujący przyjęcie na I rok studiów –  wynosi 172 pkt., w tym biologia 87 pkt.
Termin i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 13.07.2016 r. do dnia 14.07.2016 r. do godziny 14.00
 • Dziekanat  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Zabrze, Pl. Traugutta 2, IV piętro, pok.403

 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 26.08.2016 r.

 

2 lista rankingowa (w przypadku niewypełnienia przyznanego limitu miejsc) zostanie zamieszczona w dniu 15.07.2016 r. o godz.12:00.

2 lista rankingowa z dnia 15.07.2016 r.

Limit punktowy warunkujący przyjęcie na I rok studiów –  wynosi 168 pkt. i biologia 85 pkt
Termin i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 18.07.2016 r. do dnia 19.07.2016 r. do godziny 14.00
 • Dziekanat  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Zabrze, Pl. Traugutta 2, IV piętro, pok.403

 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 26.08.2016 r.

 

3 lista rankingowa (w przypadku niewypełnienia przyznanego limitu miejsc)   zostanie zamieszczona w dniu 20.07.2016 r. o godz.12:00.

3 lista rankingowa z dnia 20.07.2016 r.

Limit punktowy warunkujący przyjęcie na I rok studiów –  wynosi 166 pkt. i biologia 83 pkt  
Termin i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 21.07.2016 r. do dnia 22.07.2016 r. do godziny 14.00
 • Dziekanat  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Zabrze, Pl. Traugutta 2, IV piętro, pok.403

 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 26.08.2016 r.

4 lista rankingowa (w przypadku niewypełnienia przyznanego limitu miejsc) zostanie zamieszczona w dniu 25.07.2016 r. o godz.12:00.

4 lista rankingowa z dnia 25.07.2016 r.

Limit punktowy warunkujący przyjęcie na I rok studiów –  wynosi 165 pkt. i biologia 80 pkt.*
Termin i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 26.07.2016 r. do dnia 27.07.2016 r. do godziny 14.00
 • Dziekanat  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Zabrze, Pl. Traugutta 2, IV piętro, pok.403

 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 26.08.2016 r.

 

5 lista rankingowa (w przypadku niewypełnienia przyznanego limitu miejsc) zostanie zamieszczona w dniu 27.07.2016 r. o godz.15:00.
5 lista rankingowa z dnia 27.07.2016 r.

Limit punktowy warunkujący przyjęcie na I rok studiów –  wynosi 164 pkt. i biologia 82 pkt.
Termin i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 28.07.2016 r. do dnia 29.07.2016 r. do godziny 14.00
 • Dziekanat  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Zabrze, Pl. Traugutta 2, IV piętro, pok.403

 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 26.08.2016 r.

 

6 lista rankingowa (w przypadku niewypełnienia przyznanego limitu miejsc) zostanie zamieszczona w dniu 01.08.2016 r. o godz.12:00.

6 lista rankingowa z dnia 01.08.2016 r.

Limit punktowy warunkujący przyjęcie na I rok studiów –  wynosi 163 pkt. i biologia 83 pkt.*

Termin i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 02.08.2016 r. do dnia 03.08.2016 r. do godziny 14.00
 • Dziekanat  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Zabrze, Pl. Traugutta 2, IV piętro, pok.403

 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 26.08.2016 r.

W terminie od 04. 08. 2016 r. do 04. 09. 2016 r. –
przerwa w pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

W związku z powyższym prosi się kandydatów o załatwienie w razie potrzeby, wydania zaświadczeń związanych z procesem rekrutacji do 03.08.2016r.
W czasie przerwy zaświadczenia lekarskie można będzie składać w pok. 411 i 408, również  w tym miejscu można odbierać dokumenty w przypadku rezygnacji ze studiów w godz.  10:00 – 13:00.

Od 05. 09. 2016r. – wznowienie pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc kontynuowanie procedury zamieszczania kolejnych list rankingowych (terminy będą podawane na bieżąco).

 

Wpis na studia

Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej mieszczącej się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów oraz złożenie pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) na danym kierunku w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

 • wydrukowanym i własnoręcznie podpisanym podaniem o przyjęcie na pierwszy rok studiów,
 • wyłącznie oryginałem świadectwa dojrzałości, które zostanie zwrócone kandydatowi po zakończeniu procesu rekrutacji,
 • oryginałami aneksów do świadectwa dojrzałości (jeżeli dotyczy),
 • zaświadczeniem (oryginał) o wynikach  uczelnianego egzaminu wstępnego (dotyczy osób legitymujących się „starą maturą”, które zdawały egzamin wstępny w uczelniach medycznych z którymi SUM zawarł porozumienie),
 • poświadczoną przez uczelnię (poświadczenie przy składaniu dokumentów po sprawdzeniu z oryginałem)  lub inną instytucję kserokopią dowodu osobistego,
 • dwoma kolorowymi zdjęciami 3,5x4,5 cm, podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

Dodatkowo, kandydaci posiadający książeczkę wojskową przedstawiają ją do wglądu.

Dokumenty należy złożyć w białej wiązanej teczce tekturowej. Na teczkę należy nakleić wydrukowaną   z systemu elektronicznej rekrutacji etykietę zawierającą następujące dane kandydata : kierunek studiów, nazwisko i imię, adres do korespondencji , nr  telefonu  i adres e-mail.

Jeżeli kandydat  rezygnuje ze studiów po dokonaniu wpisu, zobowiązany jest  o tym fakcie jak najszybciej powiadomić Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekanat osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata lub wysyłając pocztą polską podpisane własnoręcznie oświadczenie o rezygnacji z podjęcia studiów na danym kierunku.

 

Miejsce złożenia dokumentów i godziny

Dziekanat  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Zabrze, Pl. Traugutta 2, IV piętro, pok.403
w godzinach od  9:00 - 14:00
( z wyjątkiem sobót i niedziel; godziny składania dokumentów dotyczą wpisów do 03.08.2016 r.).

 

Badania lekarskie

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia (uzyskają lokatę na liście rankingowej), składając wymagane dokumenty przynoszą także wydrukowane z systemu skierowanie na badania lekarskie, które podczas wpisu zostanie podpisane przez osobę upoważnioną do wydawania skierowania na obowiązkowe badania lekarskie.

Badania lekarskie kandydat jest zobowiązany wykonać jak najszybciej i wynik dostarczyć    w terminie wskazanym  przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (terminy zostaną podane przy ogłaszaniu listy rankingowej).

Niedostarczenie w nieprzekraczalnym terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną prawidłowego zaświadczenia lekarskiego jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym  kierunku, wydaje lekarz medycyny pracy (lekarz spełniający wymagania kwalifikacyjne, określone w trybie art. 229 § 8 pkt. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, oz. 94, z późn. zm.).

Kandydaci na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach mają możliwość bezpłatnego wykonania badań lekarskich, celem uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, w następujących placówkach

 • NZOZ Przychodnia AGMED – ul. Morcinka 15 -17, 40-124 Katowice,                tel. 32 2582402;
 • Sante Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandydtowa, Aleja Wolności 6 41-219 Sosnowiec
 • Przychodnia Lekarzy Specjalistów ZDROWIE – ul. Słodczyka 7, 41-800  Zabrze, tel. 32 2786616

Inne prawidłowe zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym  kierunku, wydane przez lekarza medycyny pracy      (lekarz uprawniony do wykonywania badań profilaktycznych) będą honorowane, lecz badania zrealizowane w innej jednostce niż wskazane powyżej nie będą refundowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione na formularzu, który zawiera odwołanie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2010 Nr 155, poz.1045) i określa zdolność do podjęcia studiów na określonym kierunku oraz termin ważności zaświadczenia.

Poniżej podano listę narażeń  dla kierunku  lekarsko-dentystycznego i wzór zaświadczenia lekarskiego.

Lista narażeni – kierunek lekarsko-dentystyczny

W trakcie studiów, kandydat jest narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów:

 • odczynniki chemiczne w tym: głównie formaldehyd i rozpuszczalniki organiczne
 • czynniki alergizujące (głównie chrom i lateks)
 • choroby wirusowe (głównie wirusowe zapalenie wątroby typu A)
 • zakażenia przenoszone drogą krwi (WZW typu B i C, HIV)
 • choroby zakaźne i pasożytnicze
 • promieniowanie jonizujące (głównie X)
 • promieniowanie elektromagnetyczne i zagrożenia związane z obsługą komputera
 • praca w wymuszonej pozycji (głównie stojącej) i nadmiernym sztucznym oświetleniu
 • drgania mechaniczne i wibracje przenoszone na kończyny górne
 • zagrożenia wynikające ze stałego dużego dopływu informacji i gotowości do odpowiedzi.

Lista narażeń przedstawiona powyżej jest wymagana przez lekarza medycyny pracy, przed podjęciem decyzji o wydaniu orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym.

 

Wzór zaświadczenia lekarskiego

 

 

 

 

Komunikaty Komisji Rekrutacyjnej

Komunikaty 

 

 

Dane kontaktowe

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
      Plac Traugutta 2,  41-800 Zabrze
      Telefon: (+48 32)   37 05 294
       Fax: (+48 32)   271 73 10
      
      Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
       Lekarsko-    Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
       w Katowicach
      Plac Traugutta 2,  41-800 Zabrze
      Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
      Telefon: (+48 32)   37 05 283
                      666 890 165
      Adres poczty elektronicznej i telefon  (+48 32)   37 05 283 do Wydziałowej Komisji
      Rekrutacyjnej czynne w okresie rekrutacji  od 20 czerwca 2016 r.do 30 września        
      2016 r. w godz. 9:00 do 14:00.

   

  Najczęściej zadawane pytania

   

  Q: Czy można aplikować się jednocześnie na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny?
  A: Tak, można się rejestrować na oba kierunki, lecz należy pamiętać o opłacie rekrutacyjnej na każdy kierunek.

  Q: Czy jest wymagana rejestracja na studia stacjonarne, jeżeli będę ubiegał/a się o przyjęcie na studia niestacjonarne?
  A: Nie. Kandydat zainteresowany studiami niestacjonarnymi w wyznaczonym przez uczelnię terminie rejestruje się na wybrany kierunek lub kierunki studiów niestacjonarnych.

  Q: Czy na etapie rejestracji elektronicznej wypełnione podanie o przyjęcie na studia należy dostarczyć do Uczelni?
  A: Nie. Na etapie rejestracji kandydat nie składa dokumentów. Wymagane dokumenty na studia składają tylko Ci kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia.

  Q: Czy w przypadku wyjazdu za granicę, jeżeli zostanę zakwalifikowany/na do przyjęcia dokumenty może złożyć inna osoba?
  A: Tak. Dopuszcza się złożenie dokumentów kandydata oraz pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata.

  Q: Czym jest wzór pełnomocnictwa ? Jaka powinna być jego treść.
  A: Nie ma wzoru. Pełnomocnictwo musi być potwierdzone notarialne i zawierać wszystkie czynności, do których chcemy upoważnić daną osobę. Powinno ono zawierać nazwę uczelni, wydział, kierunek i tryb studiów którego dotyczy, rok akademicki oraz powinny być wymienione czynności do których upoważniamy tzn. (przykładowo) do składania wymaganych dokumentów i ich odbioru; pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok), składania wszelkich podpisów; oświadczeń w imieniu kandydata; rezygnacji z podjęcia studiów; odbioru korespondencji oraz wszystkich innych czynności związanych z procesem rekrutacyjnym.

  Q: Czy mogę już otrzymać podpisane skierowanie na badania lekarskie?
  A: Nie. Skierowanie na badanie lekarskie drukują z elektronicznego systemu rekrutacyjnego osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia na I rok studiów. Skierowanie jest podbijane i podpisywane przy wpisie.

  Q: Czy koniecznie musi być dostarczony oryginał świadectwa maturalnego, czy może być odpis?
  A: Wraz z wymaganymi dokumentami przy wpisie na rok należy dostarczyć wyłącznie oryginał świadectwa dojrzałości, które zostanie zwrócone kandydatowi po zakończeniu procesu rekrutacji.

  Q: Jakie dokładnie wymagane są dokumenty w przypadku zakwalifikowania do przyjęcia?
  A: Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce WPIS NA STUDIA.

  Q: Jaki jest limit miejsc dla osób już studiujących, dla których kierunek lekarski będzie kolejnym kierunkiem studiów stacjonarnych i czy będzie osobna lista dla tych kandydatów?
  A: Nie będzie osobnej listy. W przypadku studiowania należy to uwzględnić w podaniu wypełniając odpowiednie pole.
  Liczba miejsc kierunku lekarskiego studiów stacjonarnych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na rok akademicki 2016/2017 dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej nie może przekroczyć liczby miejsc limitu przyjęć na rok 2016/2017 określonej przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu (Uchwała nr 12/2016 Senatu SUM w Katowicach z dnia 24.02.2016 r. w sprawie: ustalenia miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na rok akademicki 2016/2017, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej).

   

   

   

   

   

   

  image
   

  Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

  Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
  image
   

  Wydział Lekarski - Katowice

  Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
  image
   

  Wydział Farmaceutyczny

  Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
  image
   

  Wydział Nauk o Zdrowiu

  Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
  image
   

  Wydział Zdrowia Publicznego

  Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

  Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

  SUM © 2016-2018

   

   

   

  logo sum bottom

  ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
  ul. Poniatowskiego 15
  40-055 Katowice
  tel. 32 208 3600
  NIP: 634-000-53-01
  REGON: 000289035

  Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
  Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.