image Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Szukaj

 
 
Zmiana rozmiaru tekstu:

 

L.P.

Temat

Cel Projektu

Kierownik Projektu

Nazwa jednostki

 1.  

Analiza dysfunkcji śródbłonka, zaburzeń krzepnięcia i markerów progresji miażdżycy chorych z hyłkową niewydolnością nerek w przebiegu cukrzycy typu 1 poddanych przeszczepowi nerki lub nerki i trzustki

Celem projektu jest porównanie stężenia krążących markerów nasilenia dysfunkcji śródbłonka, zaburzeń krzepnięcia i postępu miażdżycy w osoczu krwi ESKD w przebiegu DM1 po SPK i KTx pobranych ze zwłok.

Prof. dr hab. n. med. Lech Cierpka

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24

 1.  

Stabilizacja fizykochemiczna substancji aktywnych farmakologicznie oraz protein przy użyciu cukrów modyfikowanych i bicyklicznych. Poszukiwanie nowych form sacharydów w surowcach pochodzenia roślinnego

Celem projektu jest dokładne przeanalizowanie i wybranie konkretnych roślin, należących do różnych rodzin botanicznych, a następnie dokonanie analizy chromograficznej przygotowanych z nich wyciągów.

Dr n. fiz. Ewa Ozimina-Kamińska

Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4

 1.  

Ocena mechanizmów działania inhibitorów czynnika martwicy nowotworu alfa (TNF-alfa) u kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

Celem projektu jest ocena mechanizmu działania trzech inhibitorów TNF-alfa w tym atanerceptu (ETA) adalimumabu (ADA) i certolizumabu pegol (CZP) w zakresie regulacji przemian kolagenowych i niekolagenowych komponentów macierzy chrzęstnej, jak i kostnej oraz- funkcji śródbłonka naczyniowego u kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

Mgr Anna Szeremeta

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

 1.  

Endogenne steroidy kardiotoniczne w przewlekłej chorobie nerek

Celem projektu jest ocena stężenia marinobufageiny i ouabainy u chorych na przewlekłą chorobę nerek leczonych przy pomocy hemodializy lub dializy otrzewnowej w porównaniu do osób zdrowych na samoistne nadciśnienie tętnicze, ocena czy i w jakim stopniu w wyniku optymalizacji usuwania wody z ustroju następuje zmiana stężenia marinobufageiny i ouabainy w osoczu u chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych hemodializami, ocena czy neutralizacja marinobufageiny przy pomocy przeciwciał powoduje regresję stwardnienia kłębuszków nerkowych i/lub zwłóknienia śródmiąższowego nerek w modelu doświadczalnym u szczurów poddanych subtotalnej nefrektomii.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek

Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24

 1.  

Ocena zakażeń Clostridium difficile u pacjentów hospitalizowanych na różnych oddziałach szpitalnych

Celem projektu jest określenie feno-i genotypowych właściwości szczepów C. dificile wychodowanych od pacjentów hospitalizowanych na różnych oddziałach szpitalnych.

Anna Szczegielniak

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

40-752 Katowice,

 ul. Medyków 18

 1.  

Badania mechanizmu ekspresji hormonozależnych cytochromów P450 w wątrobie szczura w warunkach desensytyzacji przysadki mózgowej wywołanej podawaniem analogów gonadoliberyny

Celem badań jest identyfikacja czynników transkrypcyjnych odpowiedzialnych za regulację ekspresji hormonozależnych CYP z podrodzin  CYP3A i CYP2C w wątrobie w warunkach farmakologicznej desensytyzacji przysadki mózgowej spowodowanej działaniem leków z grupy analogów GnRH

Lek. Rafał Skowronek

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej

40-752 Katowice,

 ul. Medyków 18

 1.  

Hartowanie na odległość ludzkiej mięśniówki serca

Celem projektu jest określenie czy ludzka mięśniaka serca może być hartowana na odległość. Przeprowadzenie badania pozwoli na jednoznaczne określenie czy ludzkie kardiomiocyty poddawane procedurze hartowania na odległość w warunkach in vitro są oporne na szkodę niedokrwienno-reperfuzyjną.

Prof. dr hab. n. med. Marek Deja

Katedra i Klinika Kardiochirurgii

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

 1.  

Ocena związku genów identyfikowanych badaniami całego genomu z ryzykiem udaru u pacjentów z miażdżycowym  zwężeniem tętnicy szyjnej-badanie kohorty walidacyjnej

Celem projektu jest ocena znaczenia polimorfizmu pojedynczych nukleotydów w aspekcie potencjalnego ryzyka wystąpienia udaru mózgu u pacjentów z miażdżycowym zwężeniem tętnic szyjnych

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Ziaja

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

 1.  

Związek między stężeniem wisfatyny w osoczu a występowaniem składowych zespołu metabolicznego oraz ocena czynników wpływających na jej stężenie w osoczu w populacji osób w wieku podeszłym

Celem jest zdobycie nowej wiedzy na temat roli wisfatyny  w patogenezie insulinooporności i zaburzeń lipidowych w populacji osób wieku podeszłym.

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek

Zakład Patofizjologii

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

 1.  

Nośniki polimerowe do termicznie kontrolowanego wytwarzania i oddzielania arkuszy komórek skóry i nabłonka

Celem projektu jest dostosowanie opracowanego przez wnioskodawcę podłoża wykorzystywanego do hodowli komórek skóry i nabłonka, na potrzeby opracowania technologii produkcji i zastosowania w leczeniu rozległych oparzeń i przewlekłych ran

Prof. dr hab. n. med. Aleksander L. Sieroń

Zakład Biologii Molekularnej

40-752 Katowice,

ul. Medyków 18

 1.  

Klasyfikacja procesów oczyszczania ścieków zawierających leki przeciwbakteryjne na podstawie zmian ich aktywności mikrobiologicznej

Celem projektu jest dokonanie oceny skuteczności rutynowych oraz nowych, wprowadzonych obecnie do profilaktyki procesów oczyszczania ścieków na podstawie zmian ich aktywności mikrobiologicznej

Dr Wojciech Baran

Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4

 1.  

Stężenia natywnego i C-końcowego czynnika wzrostu fibroblastów  23 w osoczu jako wczesne markery upośledzenia czynności wydalniczej nerek i zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej

u osób w wieku podeszłym

Celem jest analiza stężeń w osoczu natywnego i C-końcowego czynnika wzrostu fibroblastów 23 jako nowych markerów wczesnego rozpoznawania przewlekłej choroby nerek oraz ustalenie potencjalnych czynników wpływających na wartość ich stężeń niezależnych od szacowanej frakcji filtracji kłębuszkowej, stężeń fosforanów i witaminy D w surowicy w populacji osób w wieku podeszłym w Polsce.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek

Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24

 1.  

Regionalny klaster ochrony zdrowia

Celem jest zbudowanie modelu teoretycznego klastra w ochronie zdrowia, określanego zamiennie klastrem zdrowotnym. Zamierzeniem jest ujawnienie różnic pomiędzy typowymi klastrami biznesowymi  opisanymi szeroko w literaturze przedmiotu a przedsięwzięciami osadzonymi na gruncie specyficznego rynku ochrony zdrowia, na którym tylko częściowo działają mechanizmy efektywnej i racjonalnej alokacji zasobów.

Dr Tomasz Holecki

Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

 1.  

Wpływ centralnego ciśnienia tętniczego i ciśnienia tętniczego w nocy na progresję przewlekłej choroby nerek u chorych z prawidłową kontrolą obwodowego ciśnienia tętniczego w czasie dnia

Celem badania jest ocena zależności pomiędzy wartościami ciśnienia tętniczego RR podczas wizyty u lekarza, wartościami RR podczas samodzielnych pomiarów ciśnienia w domu, wartościami RR 24 godzinnym ambulatoryjnym monitorowaniu ciśnienia tętniczego oraz wartościami tzw. „centralnego” ciśnienia tętniczego, a progresją przewlekłej choroby nerek

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek

Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24

 1.  

Wpływ progesteronu ,estradiolu, prolaktyny, testosteronu, TSH, kortyzolu na stężenia:IL-1beta,IL-4,IL-5,IL-6,IL-8,IL-10,IL-17,eotaksyny,RANTES,TNF-alfa w indukowanej plwocinie kobiet  z zaostrzeniem astmy w okresie okołomiesiączkowym

Celem projektu jest weryfikacja hipotezy o wpływie zmian stężenia hormonów regulujących cykl miesięczny na wzrost wartości odsetkowych komórek zapalnych oraz stężenia wybranych cytokin prozapalnych w indukowanej plwocinie u kobiet z PMA,

prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała

Katedra i Klinika Pneumonologii

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

 1.  

Prospektywna obserwacja profilu ekspresji genetycznej w astmie dziecięcej o stabilnym i niestabilnym przebiegu choroby

Celem projektu jest poszukiwanie nowych, nieznanych jeszcze genów kandydackich w astmie oskrzelowej. Zaplanowane badanie możliwi wstępną weryfikację hipotezy, że u dzieci chorych na astmę oskrzelową profil ekspresji genetycznej jest różny w różnych postaciach klinicznych tej choroby oraz ulega zmianom w czasie wraz ze zmianą nasilenia objawów choroby.

Dr Grzegorz Brożek

Katedra i Zakład Epidemiologii

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

 1.  

Wpływ wysiłku fizycznego na wybrane czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u osób w programie przewlekłych dializ

Celem jest określenie, czy systematyczne wykonywanie ćwiczeń fizycznych przez chorych przewlekle dializowanych wywiera wpływ na czynność układu sercowo-naczyniowego, stężenia cytokin prozapalnych, a parametry gospodarki lipidowej, węglowodanowej, fosforanowo-wapniowej, podstawowe wskaźniki erytropoezy i stanu odżywiania, jakość dializoterapii oraz na jakość i poziom leku u tych chorych, a także czy i w jakim stopniu wpływ ten zależy od obecności zespołu metabolicznego.

Prof. dr hab. n. med. Jan Duława

Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

 1.  

Chirurgiczna lub endowaskularna korekcja zaburzeń odpływu żylnego z ośrodkowego układu nerwowego w leczeniu przewlekłej mózgowo-rdzeniowej niewydolności żylnej (CCSVI) i określenie wpływu tych zabiegów na objawy stwardnienia rozsianego

Celem projektu badawczego jest określenie:

- jak często stwardnieniu rozsianemu (SM) towarzyszy CCSVI;

- jak często u chorych z CCSVI istnieją warunki do leczenia chirurgicznego;

- jak leczenie chirurgiczne CCSVI wpływa na ogólne objawy SM;

- jak leczenie chirurgiczne wpływa na ogniskowe objawy SM.

Prof. dr hab. n. med. Maciej Zaniewski

Nie jest pracownikiem SUM

 1.  

Wpływ farmakologicznych aktywatorów kinazy aktywowanej AMP  (AMPK)  na procesy autofagii i apoptozy oraz wzajemne interakcje między nimi w  astrocytach w modelu symulowanej in vitro ischemii

Celem planowanych badań jest określenie wpływu farmakologicznych aktywatorów kinazy AMPK na molekularne mechanizmy procesów autofagii i apoptozy, które zachodzą w astrocytach w warunkach ischemii.

Dr hab. Bożena Gabryel

Zakład Farmakologii

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

 1.  

Ocena stanu zdrowia osób w starszym wieku ze szczególnym uwzględnieniem czynności ściany naczyniowej

Celem badań jest poznanie stanu klinicznego i czynnościowego stuletnich mieszkańców województwa śląskiego oraz zbadanie czynników mogących wpływać na przebieg starzenia, ze szczególnym uwzględnieniem czynności ściany naczyniowej

Dr hab. n. med. Jan Szewieczek

Klinika Geriatrii

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2017

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.